ضایعات سرب

قیمت کالا: 10,000 تومان
مقدار کالا: کیلوگرم

قیمت نهایی: 10,000 تومان

قیمت برحسب کیلوگرم می باشدواحد

مشتریان دیگر این کالاها را نیز خریده اند: